CS

Swiss Forfait

Financování zahraničního a tuzemského obchodu a forfaiting v celosvětovém měřítku.

Forfaiting

Forfaiting je financování (odkup a diskontování) bez postihu vhodného instrumentu. Instrumenty se rozumí vlastní a cizí směnky, dokumentární akreditivy s odloženou splatností, stand-by akreditivy, bankovní záruky, účetní pohledávky a úvěrové smlouvy.

Hlavní výhody pro exportéra

  • vysoká konkurenceschopnost díky odložené splatnosti, kterou je možno nabídnout odběratelům
  • okamžitá hotovost ihned po dodávce / převzetí
  • snížení a postoupení platebního rizika (kreditní, politické riziko a riziko transferu) na forfaitéra

Hlavní výhody pro importéra

  • odložená splatnost
  • rychlejší postup negociace a realizace transakce ve srovnání s financováním se státní podporou přes státní exportní pojišťovny
  • financování až 100% hodnoty kontraktu
  • financování s fixními sazbami

Forfaiting se převážně používá v mezinárodním obchodě s rozvojovými a rozvíjejícími se zeměmi, ale jeho použití je možné i v národním měřítku (tuzemské dodávky).

Forfaitér ve většině případů uzavírá tzv. Forfaitingovou smlouvu s exportérem.

V rámci Forfaitingové smlouvy se forfaitér zavazuje za předem stanovených podmínek odkoupit bez postihu specifikovanou pohledávku za stanovenou cenu.